Belka
Środa, 12 Grudnia 2018   imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  WÓJTA GMINY LINIEWO NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  2019 r. Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2018-12-05, Data modyfikacji: 2018-12-05
A A AWydrukDrukuj  
 
Działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr II/8   z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu w zakresie:       Zadanie  1: Zapewnienie specjalistycznych usług i rehabilitacji dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Planowana wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 683.478,00 złotych. Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2018 r. kwotę w wysokości 579.583,00 złote. Zadanie  2: Zapewnienie  dowozu  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w Lubieszynie średnio rocznie 18 osób niepełnosprawnych  z  terenu   gminy  Liniewo  przez  5 dni  w  tygodniu  w  okresie  od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 34.000,00 złotych. Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2018 r. kwotę w wysokości 33.000,00 złotych.   Zadanie 3: Zapewnienie w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnio rocznie 5 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży polegającej na: – prowadzeniu indywidualnych zajęć psychoruchowych, pedagogicznych i logopedycznych przy aktywnym udziale rodziców, – zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, lekarza , psychologa i logopedy, – udzielanie indywidualnych konsultacji rodzicom  dzieci biorących udział w zajęciach. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 10.000 zł. Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2018 r. kwotę w wysokości 10.000 złotych.   Termin i sposób składania ofert I. Na realizacje każdego z w/w zadań podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają prawidłowo wypełnione pisemne osobne oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), wraz z załącznikami. Oferta musi być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeżeli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.   II. Warunkiem udziału w konkursie jest dla: a) zadania nr 1 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, b) zadania nr 2 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w organizowaniu usług przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi, c) zadania nr 3 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usługi związanej z zapewnieniem rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.   III. Do oferty należy dołączyć : wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu, dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienia zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej; inne jeśli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające: upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego, zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Liniewo, upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie, odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu – w przypadku kopii dokumentów winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczą zadania; dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta 3-letniego okresu doświadczenia, o którym mowa powyżej w rozdziale „Termin i sposób składania ofert” w ust. II.   IV. Oferta powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego; V. Uwaga: – załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą); – ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). VI. Miejsce i terminy składania ofert Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Sekretariat Urzędu Gminy w Liniewie                    ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo osobiście lub drogą pocztową do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data stempla pocztowego). Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs z zakresu pomocy społecznej” z zaznaczeniem numeru zadania i danych adresowych wnioskodawcy.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert Oferty zostaną ocenione osobno dla każdego zadania. Realizacja danego zadania zostanie powierzona oferentowi, który złożył w tym zakresie najkorzystniejszą ofertę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Liniewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert. Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria: – możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie wykwalifikowanej kadry i rzeczowych zasobów oraz dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju. – wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł. – ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wójt Gminy Liniewo, uwzględniając opinię komisji konkursowej, dokona wyboru oferty Podmiotu, którego oferty odpowiadają wymogom określonym w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz niniejszej procedurze konkursowej i została oceniona przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Decyzja Wójta Gminy Liniewo jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Zleceniodawca ustali termin podpisania umów na realizację zadań przez Podmiot, który został wybrany w drodze konkursu.   Zasady przyznawania dotacji Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Liniewo przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w konkursie, dla których nie stosuje się trybu odwołania. Wójt Gminy Liniewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że: rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta; W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy; jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 14,70 zł za jedną godzinę pracy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Liniewo. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Dotacja będzie udzielana w 12 miesięcznych transzach, po otrzymaniu przez Zleceniodawcę dotacji ze środków Wojewody. Po zakończeniu zadania zostanie przeprowadzona kontrola wykonania i końcowe rozliczenie dotacji.   Termin i  warunki realizacji zadania Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe warunki wykonania zadnia określone zostaną w umowie. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy. W przypadkach o których mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Liniewo z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed 2 stycznia 2019 r., ani przed terminem rozpoczęcia realizacji zadań określonych w umowach. Refundacja środków z Gminy Liniewo nastąpi w przypadku przyznania dotacji przez Wójta Gminy Liniewo i podpisania umów. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Przyznanie usług w środowiskowym domu samopomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie.   Postanowienia końcowe   Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 58- 687-85-37   Liniewo, 5 grudzień 2018 r.      

Pełna treść wiadomości na: liniewo.pl/?p=21349
liniewo.pl, Źródło artykułu: liniewo.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 

Powiat kościerski - powiat w południowej części  województwa pomorskiego z siedzibą w Kościerzynie. W skład powiatu wchodzą gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa, zajmując powierzchnię 1166 km kw.

Atrakcje turystyczne stanowią: ponad 200 jezior z jeziorem Wdzydze nazywanym „Kaszubskim Morzem”, czyste rzeki (Wda i Wierzyca z dopływami) lasy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, XVIII wieczny dworek w Będominie, w którym urodził się Józef Wybicki, a obecnie znajduje się tu Muzeum Hymnu Narodowego, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich w Wdzydzach Kiszewskich, Skansen Parowozownia Kościerzyna w Kościerzynie, czy choćby największa na Kaszubach farma strusi afrykańskich.     

Gospodarka powiatu oparta jest w głównej mierze na turystyce i agroturystyce, rolnictwie, handlu i usługach oraz produkcji ceramiki stołowej. Na terenie powiatu od lat działa Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie

Przez powiat przebiega droga krajowa nr 20 oraz cztery linie kolejowe nr: 201, 211, 215 i 233.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola